မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

 

ကုမ္ပဏီသည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော မည်သည့်ထောက်ခံရေးသားချက်များမဆို၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံချက်မပေးကမ်းပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လိုအပ်သောအခါတိုင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို ခံယူရန်အကြံပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ၊ အကြံပြုချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ထောက်ခံရေးသားချက်များမဆိုနှင့် ဆက်စပ်၍ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော နစ်နာကြေးများ၊ ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု ၊ ပျက်ကွက်မှုများ၏ အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများသည် ဆေးဝါးတစ်ခုခု အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် ကုသချက်တစ်ခုခုမပြုလုပ်မီ သူတို့၏သမားတော် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် အမြဲတမ်းဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများသည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်နှင့် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်ကောင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော မည်သည့် ပျက်စီးမှုများ၊ဆုံးရှုံးမှုများ၊တန်ဖိုးငွေ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မဆို ကုမ္ပဏီနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော ပမာဏအထိသဘောတူညီပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်များ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူကြောင်း လက်ခံအတည်ပြုပါသည်။